عشق یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دختری کنجکاو میپرسید: ایها الناس عشق یعنیچه؟

دختری گفت: اولش رویا آخرش بازی است و بازیچه


مادرش گفت: عشقیعنی رنج پینه و زخم و تاول کف دست

پدرش گفت: بچه ساکت باش بی ادب! این بهتو نیامده است

رهروی گفت: کوچه ای بن بست

سالکی گفت: ....

 

راه پر خم و پیچ

در کلاس سخن معلم گفت: عین و شین است و قاف،دیگر هیچ

دلبری گفت: شوخی لوسی است

تاجری گفت: عشق کیلوچند؟

مفلسی گفت: عشق پر کردن شکم خالی زن و فرزند

شاعری گفت: یک کمیاحساس مثل احساس گل به پروانه

عاشقی گفت: خانمان سوز است بار سنگین عشق برشانه

شیخ گفتا: گناه بی بخشش

واعظی گفت: واژه بی معناست

زاهدیگفت: طوق شیطان است

محتسب گفت: منکر عظماست

قاضی شهر گفت: عشق رافرمود حد هشتاد تازیانه به پشت

جاهلی گفت: عشق را عشق است

پهلوانگفت: جنگ آهن و مشت

رهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آهنگ آن ز دور خوشاست

دیگری گفت: از آن بپرهیزید یعنی از دور کن بر آتش دست

چون کهبالا گرفت بحث و جدل توی آن قیل و قال من دیدم

طفل معصوم با خودش می گفت: منفقط یک سوال پرسیدم!

 نویسنده:اتنا

/ 0 نظر / 32 بازدید