از گوره خری پرسیدم ....

از گورخری پرسیدم:

تو سفیدی راه راه سیاه داری یا سیاهی راه راه سفید داری؟

گورخر به جای جواب دادن پرسید:

تو خوبی فقط عادتهای بد داری یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟؟

ساکتی بعضی وقتا شلوغ میکنی یا شیطونی و بعضی وقتا ساکت میشی؟

ذاتا خوشحالی و بعضی روزا ناراحتی یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزا خوشحالی؟

لباسات تمیزن و فقط پیرهنت کثیفه یا کثیفن و شلوارت کثیفه؟

و گورخر پرسید و پرسید و پرسید و پرسید و بعد رفت.

دیگه هیچ وقت از گورخر در مورد راه راهاشون نمیپرسم.

مارال

/ 0 نظر / 41 بازدید